Spausdinti

Vykdomi tyrimai

2018 m.

PavadinimasTikslasPlanuojama pabaiga
Sumanios specializacijos pažangos antroji ataskaita Supažindinti su Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo būkle, strategijoje nustatytų prioritetinių krypčių ir prioritetų padėtimi. 2018 m. I ketv.
Mokslinių tyrimų institutų integracijos poveikio tyrimas  Įvertinti mokslinių tyrimų institutų integracijos rezultatus ir poveikį institutų veiklai. 2018 m. I ketv.
IRT specialistų rengimo ir absolventų integracijos darbo rinkoje apžvalga Įvertinti abiturientų pasirengimo IRT studijoms, studijų rezultatų (studentų išsilaikymo, angl. persistance) ir IRT absolventų integracijos darbo rinkoje padėtį bei kaitos tendencijas. 2018 m. I ketv.

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje tyrimas

Tyrimo trumpraštis

Atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.  2018 m. I ketv.

Profesinio mokymo specialistų poreikio analizė

Parengti specialistų, kurių darbui atlikti reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų pakeitimo ir plėtros prognozes

analizės rezultatai pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai

2018 m. I ketv.
Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita Apžvelgti šalies žmogiškųjų išteklių būklę bei jos kaitai įtaką darančius veiksnius. 2018 m. II ketv.
EUROSTUDENT VI nacionalinis tyrimas Ištirti socialines bei ekonomines studentų gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir palyginti nacionalinius duomenis su kitomis Europos šalimis. 2018 m. II ketv.
EUROSTUDENT VI lyginamoji ataskaita: dirbantys studentai Europoje Palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje. Atskleisti įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis.  2018 m. II ketv.
Pasirengimo bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms tyrimas Atskleisti studijų sistemos suinteresuotųjų šalių nuostatas ir nuomonę apie būsimų ir esamų studentų pasirengimą bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms bei įvertinti tam įtakos turinčius veiksnius. 2018 m. II ketv.
Studijų, mokslo ir inovacijų būklės apžvalga

Atlikti studijų, mokslo ir inovacijų būklės analizę, įvertinti pažangą ir parengti pasiūlymus dėl būtinų korekcinių veiksmų, siekiant ilgalaikių tikslų

2018 m. II ketv.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje tyrimas

Atskleisti bendradarbiavimą MTEP srityje trukdančius ir  skatinančius veiksnius

2018 m. II ketv.
NEET skaičiaus savivaldybėse nustatymas

Nustatyti 15-29 amžiaus grupės jaunimo, kuris nesimoko ir nedirba, apimtis šalies savivaldybėse

2018 m. II ketv.
Lietuvoje veikiančių laboratorijų analizė

Pateikti būtinų veiksmų sąrašą efektyviam valstybės investicijų į mokslines ir tiriamąsias infrastruktūras naudojimui ir laboratorijų paslaugų tinklo valdymui.

2018 m. II ketv.
Lietuvos mokslo žurnalų, indeksuojamų Web of Science duomenų bazėje, tyrimas Įvertinti Lietuvos mokslo žurnalų, indeksuojamų WoS duomenų bazėje, būklę. 2018 m. I ketv.
Sveikatos mokslų absolventų karjeros apžvalga Pateikti pagrindinius sveikatos mokslų absolventų karjeros darbo rinkoje rodiklius. 2018 m. III ketv.
Bendrojo ugdymo pedagogų pasiūlos ir paklausos Lietuvoje analizė Įvertinti esamą bendrojo ugdymo pedagogų pasiūlą ir paklausą Lietuvoje, mokinių skaičiaus įtaką bendrojo ugdymo pedagogų poreikiui, pedagogų padėtį darbo rinkoje. 2018 m. III ketv.
Lietuvos mokslo ir technologijų parkų veiklos tyrimas Visapusiškai išnagrinėti dabartinę Lietuvos mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklą tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir tęstinumo aspektais. Parengti rekomendacijas dėl MTP galimybių sprendžiant Lietuvos inovacijų ekosistemos iššūkius. 2018 m. III ketv.
Sumanios specializacijos pažangos stebėsena ir įgyvendinimo tarpinis vertinimas Atlikti sumanios specializacijos pažangos tarpinį vertinimą, parengti rekomendacijas dėl sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo efektyvumo ir tolesnio plėtojimo tinkamumo 2018 m. III ketv.
EK „Policy Support Facility“ rekomendacijų įgyvendinimo plano parengimas

Inicijuoti reikiamus pokyčius mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimui, užsienio investicijų į inovacijas didinimui

2018 m. IV ketv.

MTEPI infrastuktūros investicijų politikos gairių parengimas

Atlikti valstybės investicijų į viešąją MTEPI infrastruktūrą politikos analizę ir pateikti rekomendacijas/ išvadas dėl MTEPI infrastruktūros ir plėtros krypčių ir investicijų poreikio

2018 m. IV ketv.
Palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo organizavimas Atlikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos perspektyvumo vertinimą 2018 m. IV ketv.
MTEPI infrastuktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas Atlikti Valstybės investicijų į viešąją MTEPI infrastruktūrą politikos analizę ir pateikti rekomendacijas/ išvadas dėl MTEPI  infrastruktūros plėtros krypčių ir investicijų poreikio 2018 m. IV ketv.
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos vertinimo metodikos parengimas Parengti metodiką, leidžiančią įvertinti mokslo ir studijų institucijų veiklą 2018 m. IV ketv.

2019 m.

PavadinimasTikslasPlanuojama pabaiga
Medicinos darbuotojų planavimo modelio sukūrimas Sukurti medicinos darbuotojų planavimo modelį, atlikti jo pagalba suformuotų prognozių scenarijų vertinimą ir parengti rekomendacijas dėl priėmimo į medicinos studijas 2019 m. I ketv.
Profesinio mokymo specialistų poreikio analizė

Parengti specialistų, kurių darbui atlikti reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų pakeitimo ir plėtros prognozes

2019 m. I ketv.
Pedagogų planavimo modelio sukūrimas Sukurti pedagogų planavimo modelį, atlikti jo pagalba suformuotų prognozių scenarijų vertinimą ir parengti rekomendacijas dėl priėmimo į pedagogines studijas 2019 m. II ketv.
Reglamentuojamų specialistų poreikio viešajame sektoriuje vertinimo metodika

Parengti viešojo sektoriaus specialistų poreikio nustatymo metodiką

2019 m. II ketv.
Žmogiškųjų išteklių būklės analizė

Parengti 2019 m. Nacionalinės žmogiškųjų išteklių ataskaitos projektą

2019 m. II ketv.

2020 m.

PavadinimasTikslasPlanuojama pabaiga
MTEPI veiklos tarptautiškumo krypčių nustatymas Atlikti MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo galimų krypčių analizę 2020 m. I ketv.
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos stebėsenos metodikos parengimas Parengti metodiką, leidžiančią vertinti mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangą 2020 m. IV ketv.
Mokslo sistemos pažangos vertinimo metodikos parengimas su išbandymu

Parengti mokslo sistemos pažangos vertinimo metodiką bei atlikti bandomąjį vertinimą

2020 m. IV ketv.
Studijų sistemos pažangos vertinimo metodikos parengimas su išbandymu

Parengti studijų sistemos pažangos vertinimo metodiką bei atlikti bandomąjį vertinimą

2020 m. IV ketv.
MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymas Sukurti MTEPI politikos prioritetų nustatymo metodiką; parengti strategines įžvalgas ir rekomendacijos dėl MTEPI politikos prioritetų 2020 m. IV ketv.
Eurostudent VII Pateikti pasiūlymus susijusius su Bolonijos aukštojo mokslo socialine dimensija 2021 m. II ketv.

Sekite mūsų naujienas:

© 2019 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.